Webshop voor verkeer, infra, bouw en facilitair

×

Registration

Profile Informations

Login Datas

or login

First name is required!
Last name is required!
First name is not valid!
Last name is not valid!
This is not an email address!
Email address is required!
This email is already registered!
Password is required!
Enter a valid password!
Please enter 6 or more characters!
Please enter 16 or less characters!
Passwords are not same!
Terms and Conditions are required!
Email or Password is wrong!

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Verkeersmaterialen.nl zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing<br />

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt<br />

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van verkeersmaterialen.nl worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door verkeersmaterialen.nl ingeschakelde tussenpersonen en andere derden

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten 2.1 Alle aanbiedingen van verkeersmaterialen.nl zijn vrijblijvend en verkeersmaterialen.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6. 2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door verkeersmaterialen.nl. Verkeersmaterialen.nl is gerechtigd gemotiveerd bestellingen te weigeren dan wel bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt verkeersmaterialen.nl dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling. Artikel 3. Prijzen en betalingen 3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, exclusief btw en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. 3.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen veertien (14) dagen na factuurdatum indien het leveringen binnen Nederland betreft, en binnen eenentwintig (21) dagen na factuurdatum indien het leveringen buiten Nederland betreft, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. 3.3 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van verkeersmaterialen.nl. 3.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door verkeersmaterialen.nl bent u een bedrag van tweeëntwintig euro en negenenzestig eurocent (€ 22,69) aan administratiekosten verschuldigd en indien verkeersmaterialen.nl zijn vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van verkeersmaterialen.nl om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen. 3.5 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is verkeersmaterialen.nl gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden. 3.6 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door verkeersmaterialen.nl. Artikel 4. Eigendomsvoorbehoud 4.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan verkeersmaterialen.nl verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van aflevering op u over. Artikel 5. Intellectuele en industriële eigendomsrechten 5.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door verkeersmaterialen.nl geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. 5.2 Verkeersmaterialen.nl garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden. Artikel 6. Reclames en aansprakelijkheid 6.1 U heeft de verplichting om de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te inspecteren. Eventuele gebleken gebreken dient u uiterlijk binnen twee (2) weken na ontdekking schriftelijk en gemotiveerd aan verkeersmaterialen.nl te melden. 6.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft verkeersmaterialen.nl de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurprijs plus betaalde verzendkosten van verzending daarvan te restitueren. Artikel 7. Bestellingen/communicatie 7.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en verkeersmaterialen.nl, dan wel tussen verkeersmaterialen.nl en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en verkeersmaterialen.nl, is verkeersmaterialen.nl niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van verkeersmaterialen.nl. Artikel 8. Overmacht 8.1 Onverminderd de overige aan zijn toekomende rechten, heeft verkeersmaterialen.nl in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat verkeersmaterialen.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. 8.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan verkeersmaterialen.nl kan worden toegerekend, omdat hij niet te wijten is aan zijn schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. Artikel 9. Diversen 9.1 Indien u aan verkeersmaterialen.nl schriftelijk opgave doet van een adres, is verkeersmaterialen.nl gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan verkeersmaterialen.nl schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden. 9.2 Wanneer door verkeersmaterialen.nl gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet zijn recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat verkeersmaterialen.nl deze Voorwaarden soepel toepast. 9.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met verkeersmaterialen.nl in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door verkeersmaterialen.nl vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling. 9.4 verkeersmaterialen.nl is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden. Artikel 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 10.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 10.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland. Verkeersmaterialen.nl - Den Haag - Nederland T: 06-19934894